Voorwaarden deeldienstverlening Digimakelaars

Voorwaarden voor deeldienstverlening Digimakelaars.nl

Ten behoeve van deeldienstopdrachten aan Digimakelaars.nl m.b.t. promotie, aankoop, verkoop of verhuur van een vastgoedobject zijn van toepassing: De hieronder staande Voorwaarden voor Deeldienstverlening door Digimakelaars.nl en de Algemene Voorwaarden NVM.

Afdeling I. Algemeen

 Welke Voorwaarden gelden

 1. Deze Voorwaarden deeldienstverlening Digimakelaars.nl zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening met betrekking tot vastgoedobjecten in Nederland, België en Duitsland. De dienstverleningsopdracht kan zijn een bemiddelingsopdracht of een andere opdracht, zoals bijvoorbeeld een opdracht tot promotionele activiteiten waarbij bemiddeling wordt uitgesloten. Voor zover niet anders blijkt wordt onder vastgoedobjecten verstaan: onroerende zaken en beperkte rechten daarop, recreatiewoningen al of niet op eigen grond. De Voorwaarden deeldienstverlening Digimakelaars.nl kennen afspraken die afwijken van de NVM Voorwaarden. Volgens artikel 22 van de NVM Voorwaarden kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt en worden alle daarvan afwijkende afspraken schriftelijk vastgelegd. Dat gebeurt in de opdracht tot dienstverlening v.w.b. de specifieke zaken m.b.t. object en subject en in deze Voorwaarden deeldienstverlening Digimakelaars.nl v.w.b. de algemeen geldende zaken die bij iedere opdracht van toepassing zijn.
  Daarnaast wordt bij iedere opdracht een duidelijk overzicht verstrekt van de punten waarop Digimakelaars afwijkt van de NVM voorwaarden.

Wat kost het

 1. Het overeengekomen loon voor de in artikel II.6 genoemde deeldiensten bedraagt voor de verschillende pakketten:

  a. Verkoopdeeldiensten

 • Funda VerkoopBasis: € 525,- inclusief BTW (zonder NVM koopakte). Extra’s volgens actuele prijslijst op de website;
 • Funda verkoop Beste Keuze van € 999,- voor € 925,- inclusief BTW (met NVM koopakte, fotografie en plattegronden)
 • Funda Verkoop All-in: Totaalpakket inclusief alle extra’s t.w.v. € 1.669,- voor   € 1.425,- inclusief BTW
 • Funda Promotie Perfect € 399,- inclusief BTW (zonder bemiddeling, zonder onderhandelingen)
 • Overige vergoedingen voor diensten die eventueel later kunnen worden afgenomen:
 • Verkoop bij inschrijving (alleen indien het verkoopsysteem tijdens de verkoop wordt gewijzigd): 1% van de bruto meeropbrengst boven de vraagprijs met een minimum van € 250,-, alles inclusief BTW. De minimumbijdrage is eveneens van toepassing als de procedure niet tot een passende overeenkomst heeft geleid.
 • Verkoop met no-risk clausule. Bij verkoop via no-risk clausule (voorbehoud definitieve verkoop eigen woning van koper anders dan door het eenvoudig verlopen van een financieringsvoorbehoud) wordt € 250,- incl. BTW in rekening gebracht.
 • Overige werkzaamheden. Voor werkzaamheden die niet bij de opdracht tot dienstverlening zijn inbegrepen, zoals onder andere het invullen van verklaringen voor een bank i.v.m. een overbruggingskrediet, het uitvoeren van bezichtigingen in de omgeving van het kantoor van Digimakelaars of andere zaken die opdrachtgever buiten de opdracht om door Digimakelaars.nl wil laten uitvoeren wordt per uur € 100,- inclusief BTW en inclusief reiskosten in rekening gebracht.

  b. Aankoopdeeldiensten (voor kopers van woningen die niet bij Digimakelaars.nl in de verkoop zijn.)

 • Deel 1: Bezichtiging, verslag en biedingsadvies € 599,- inclusief BTW per bezichtiging.
 • Deel 2 kan slechts worden afgenomen als Deel 1 daaraan vooraf is gegaan.

  c. Verhuurdiensten

 • Funda Verhuur Perfect € 275,- incl. BTW.

Digimakelaars en de belangen en privacy van de opdrachtgever

  1. Digimakelaars.nl voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. De privacy van alle partijen wordt gerespecteerd op de wijze zoals bepaald in de Privacywetgeving. De Digimakelaars Privacyverklaring is van toepassing, ook deze wordt via het online krantendossier aan opdrachtgevers ter hand gesteld. Digimakelaars.nl mag de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door derden laten uitvoeren. Tussen deze derden en Digimakelaars.nl zijn samenwerkersovereenkomsten afgesloten, zodat ook hier de privacy blijft gewaarborgd. Voor de uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat opdrachtgever alle gevraagde stukken, waaronder id-bewijzen, eigendomsakte en, bij appartementsrechten, alle gegevens van de vereniging van eigenaren terstond aan Digimakelaars.nl overlegt. Pas vanaf het moment dat alle gevraagde gegevens compleet zijn kan de opdracht worden uitgevoerd cq. de woning online worden gezet.Meerdere opdrachtgevers
  1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Digimakelaars.nl verschuldigd zijn en kan de opdracht ook alleen door diezelfde personen gezamenlijk worden ingetrokken.Hoe lang loopt een opdracht en wanneer eindigt de opdracht
  1. Een opdracht loopt voor bepaalde tijd. Hij eindigt tussentijds onder meer door:
  • vervulling door Digimakelaars.nl, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van een koop-/ verkoop-/huurovereenkomst. Indien de ondertekende koopovereenkomst na de wettelijke bedenktijd wordt ontbonden, op welke gronden ook, kan de opdracht weer worden voortgezet tegen betaling van € 200,-.
  •  In het uitzonderlijke geval dat verkoper besluit zich terug te trekken, nadat met een koper  overeenstemming is bereikt en Digimakelaars.nl daarvoor de (concept)koopovereenkomst heeft opgesteld inclusief de bijbehorende werkzaamheden m.b.t. de identificatie van koper(s)  volgens de 4e richtlijn WWFT en de overeenkomst aan partijen heeft gemaild, kan de opdracht  weer worden voortgezet en is verkoper aan Digimakelaars.nl ter compensatie van onterecht  gemaakte kosten voor onderhandelingen en administratie een vergoeding verschuldigd van
   € 200,-.
  • bij aankoop het bereiken van overeenstemming tussen koper en verkoper en het op basis daarvan tot stand komen van een koopovereenkomst;
  • bij verkoop van het betreffende object het verlopen van de bedenktijd en financieringsvoorbehoud;
  • bij verhuur na het bereiken van overeenstemming tussen huurder en verhuurder
  • intrekking door opdrachtgever;
  • teruggaaf door Digimakelaars.nl;
  • opdracht aan een derde als in II.8.;
  • verstrijken van de bepaalde tijd, te weten 2 jaar na opdrachtdatum. Na het verstrijken van de bepaalde tijd zal de opdracht automatisch worden beëindigd.Overlijden van de opdrachtgever
  1. Als de enige opdrachtgever overlijdt, eindigt de opdracht bij overlijden, tenzij erfgenamen de opdracht willen handhaven.
   Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één opdrachtgever overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
   Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, is artikel 14 lid 3 en lid 4 van de NVM Voorwaarden toepassing.Wanneer en hoe wordt er betaald
  1. Vorderingen wegens verschuldigd loon en afgesproken kosten zijn opeisbaar indien en zodra 1. de opdracht via internet is gegeven, 2. de bevestigings e-mail door de opdrachtgever is geretourneerd voor akkoord en 3. de makelaar bij opdrachtgever ten behoeve van de opname van et object op bezoek is geweest. Dit betekent onder meer dat indien de opdrachtgever bij het geven van de opdracht een onjuiste opgave heeft gedaan en de woning hierdoor niet binnen het concept van Digimakelaars.nl gepromoot, verkocht, aangekocht of verhuurd kan worden, het loon verschuldigd is. Dit geldt dan eveneens ten aanzien van gemaakte kosten. Door Digimakelaars.nl gefactureerde vorderingen worden geïncasseerd via de door opdrachtgever bij het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening afgegeven machtiging. Incasso bij opdrachten tot bemiddeling bij verkoop of verhuur, of bij opdrachten tot promotie vindt plaats binnen 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst tot dienstverlening. Incasso bij aankoopopdrachten vindt v.w.b. het eerste gedeelte plaats binnen 8 dagen telkens na een afgesproken aankoopbezichtiging en daaropvolgend verslag en het tweede gedeelte binnen 8 dagen na het tekenen van de koopovereenkomst.Wat gebeurt er als er niet wordt betaald
  1. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van loon of gemaakte kosten is verzocht en van wie binnen 14 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Digimakelaars.nl vanaf het moment van verstrijken van deze 14 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van de geschillencommissie makelaardij of de kantonrechter, in samenhang met diens oordeel dat het door Digimakelaars.nl aan courtage, verschotten of kosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.Aansprakelijkheid Digimakelaars.nl
  1. De aansprakelijkheid van Digimakelaars.nl is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Digimakelaars.nl verschuldigd is. Voor het overige sluit Digimakelaars.nl uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder -doch niet uitsluitend- aansprakelijkheid voor gevolgkosten. De opdrachtgever heeft de plicht om alle uitingen met betrekking tot het pand zelf te controleren en fouten of onvolkomenheden te melden aan Digimakelaars.nl, zodat deze door Digimakelaars.nl kunnen worden hersteld.Uitbesteding aan en samenwerking met andere partners
  1. Digimakelaars.nl is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Tussen deze partners en Digimakelaars.nl zijn indien nodig samenwerkersovereenkomsten afgesloten, zodat ook hier de privacy blijft gewaarborgd.

   Afdeling II. Deeldiensten


   De opdracht tot dienstverlening

  1. Onder opdracht wordt verstaan een opdracht aan Digimakelaars.nl tot het leveren van deeldiensten bij het a. verkopen, b. aankopen of c. verhuren van een woning, recreatieobject, bedrijfsobject of ander vastgoedobject voor zover dit past binnen de formule van Digimakelaars.nl. Een opdracht kan ook alleen de promotie inhouden voor een te verkopen of te verhuren object, waarbij de opdracht tot bemiddeling of tot het tot stand brengen van een transactie ten stelligste wordt uitgesloten.
  1. Digimakelaars.nl draagt zorg dat de opdrachtgever voor het definitief geven van de opdracht gewezen is op deze combinatie van Voorwaarden deeldienstverlening Digimakelaars.nl in samenhang met de NVM Voorwaarden (laatst bekende versie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst) en dat hij beide Voorwaarden ontvangt, samen met een lijst van afwijkingen van de Digimakelaars Voorwaarden op die van de NVM en het Digimakelaars Privacyreglement in het digitale dossier. Opdrachtgever tekent in de opdracht tot dienstverlening voor de goede ontvangst van de in dit artikel genoemde bescheiden.
  1. Er is sprake van een opdracht aan Digimakelaars.nl indien en zodra via Internet opdracht is gegeven met in achtname van de wettelijke bedenktijd voor koop en verkoop op afstand. Het loon is niet afhankelijk van de verkoop van het betreffende object maar wordt betaald voor de deeldienstverlening die in de opdracht wordt overeengekomen. Het loon is verschuldigd voor het leveren van deeldiensten bij a. het bemiddelen bij verkoop of verhuur van een object voor opdrachtgever, b1. het afronden van een aankoopbezichtiging, b2. het succesvol afronden van aankooponderhandelingen resulterend in een aankoopovereenkomst of c. het uitvoeren van een promotieovereenkomst.
  1. Na het via Internet geven van de opdracht vangt Digimakelaars.nl, zodra de wettelijke bedenktijd voorbij is of zodra de opdrachtgever te kennen heeft gegeven van de bedenktijd af te zien, onmiddellijk aan met de werkzaamheden, waaronder het aanmaken van een online dossier, deskresearch, zoals kadastraal, ruimtelijk en milieutechnisch onderzoek, het opzoeken van vergelijkingsmateriaal voor de waardebepaling, het plannen van de afspraak, de communicatie rondom de afspraak, het openen van een online klantendossier en het online zetten van de schriftelijke opdracht, vragenlijst, lijst van zaken en overige van belang zijnde bescheiden, zoals deze Voorwaarden, de Voorwaarden NVM en het privacyregleme
  1. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Digimakelaars.nl in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever.

   Welke deeldiensten levert Digimakelaars.nl

  • De volgende deeldiensten staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht ter beschikking:

   a. VERKOOPDEELDIENSTEN
   a.1. Funda Verkoop Basis zonder opmaken en administratief afhandelen van koopovereenkomst *):

  • bezoek en opname door een NVM makelaar van Digimakelaars.nl;
  • opmeten gebruiksoppervlaktes volgens NEN 2580 via tekeningen en enkele controlemetingen in het object
  • het adviseren van een vraagprijs voor het object;
  • statistisch overzicht gemeentelijke woningmarkt;
  • het beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM database, Digimakelaars.nl en Funda.nl, digitale brochures, 1 verkoopbord en/of biljet;
  • inschakeling van social media zoals Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Twitter en HelpMee/Moving Digital;
  • plaatsing fotovideo op Youtube;
  • onbeperkt aanpassen van fotoplaatsingen, tekst en/of vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van Digimakelaars.nl verkoopbevorderend werken
  • het beschikbaar stellen van een online verkoopdossier en Funda statistieken, het aanmaken van een verkopersaccount op Funda;
  • berichtenservice: het doorgeven via het klantendossier van iedere belangstelling voor het object, hetzij een vraag, een opmerking, een verstuurde brochuremelding, of een bezichtigingsaanvraag inclusief de contactgegevens van de geïnteresseerde
  • helpdesk en juridische helpdesk: Het beschikbaar zijn voor advisering inzake verkooppresentaties; bezichtigingen, onderhandelingen en reguliere verkoopafhandeling;
  • het voeren van de onderhandelingen met de potentiële koper of huurder;
  • het vastleggen van alle relevante transactiegegevens t.b.v. de door verkoper of door derden op te stellen koopovereenkomst inclusief identificatie en risicoanalyse van de wederpartij zoals bedoeld in de WWFT*)
  • optioneel: extra’s tegen bijbetaling volgens actuele prijslijst website. *) Koopovereenkomst geen onderdeel van verkoopopdracht
  • Indien verkoper er bij opdracht voor heeft gekozen dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een andere partij dan Digimakelaars.nl, behoren de schriftelijke vastlegging daarvan en de controle op de ondertekening niet tot de opdracht van Digimakelaars.nl. In dat geval zal Digimakelaars.nl bij een gesloten koop/verkoop de identiteit van partijen verifiëren en de transactiegegevens en bijbehorende belangrijke op de transactie betrekking hebbende documentatie per e-mail toezenden aan zowel koper als verkoper. De vervulling van de verkoopopdracht voor Digimakelaars.nl is daarmee voltooid. Digimakelaars.nl is in dit geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.
  • Indien Digimakelaars.nl niet in de gelegenheid wordt gesteld de kopers te identificeren op de voor de makelaardij wettelijk verplichte wijze doordat bijv. verkopers zelf de transactie tot stand hebben gebracht, wordt op basis van artikel 6.2, 6.3, 15 en 19 van de NVM Voorwaarden de overeenkomst tot dienstverlening beëindigd, is er geen sprake meer van een bemiddelingsovereenkomst en wordt het huis ingetrokken/van Funda gehaald.

   a.2. Funda verkoop Beste Keuze (met het opmaken en administratief afhandelen van koopovereenkomst, fotografie en productie en plaatsing 3D-plattegronden):

  • bezoek en opname door een NVM makelaar van Digimakelaars.nl;
  • opmeten gebruiksoppervlaktes volgens NEN 2580 via tekeningen en enkele controlemetingen in het object
  • het adviseren van een vraagprijs voor het object;
  • statistisch overzicht gemeentelijke woningmarkt;
  • het beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM database, Digimakelaars.nl en Funda.nl, digitale brochures, 1 verkoopbord en/of biljet;
  • inschakeling van social media zoals Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Twitter en HelpMee/Moving Digital;
  • plaatsing fotovideo op Youtube;
  • professionele fotografie (zoveel foto’s als nodig)
  • productie en plaatsing onder tab op Funda van 2D/3D plattegronden (van bestaande of aan te leveren tekening of schets)
  • onbeperkt aanpassen van fotoplaatsingen, tekst en/of vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van Digimakelaars.nl verkoopbevorderend werken
  • het beschikbaar stellen van een online klantendossier en Funda statistieken, het aanmaken van een verkopersaccount op Funda;
  • berichtenservice: het doorgeven via het klantendossier van iedere belangstelling voor het object, hetzij een vraag, een opmerking, een verstuurde brochure melding, of een bezichtigingsaanvraag inclusief de contactgegevens van de geïnteresseerde
  • helpdesk en juridische helpdesk: Het beschikbaar zijn voor advisering inzake verkooppresentaties; bezichtigingen, onderhandelingen en reguliere verkoopafhandeling;
  • het voeren van de onderhandelingen met de potentiële koper;
  • identificatie en risicoanalyse van de wederpartij zoals bedoeld in de WWFT
  • het opmaken en administratief afhandelen van één standaard NVM koopovereenkomst;
  • termijnbewaking van de koopovereenkomst
  • controle notariële leveringsakte en afrekening
  • optioneel: extra’s tegen bijbetaling volgens actuele prijslijst website.

   a.3. Funda Verkoop All-in:

  • bezoek en opname door een NVM makelaar;
  • inmeten met NEN2580 meetrapport
  • beoordeling van de waarde van het object;
  • het adviseren van een vraagprijs voor het object;
  • statistisch overzicht gemeentelijke woningmarkt;
  • het professioneel fotograferen van de woning inclusief 360 graden fotografie en video opname;
  • het produceren van 2D/3D plattegronden met hotspots op basis van bestaande plattegronden;
  • virtuele tour
  • 1 maand Toppositie op Funda
  • het beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding bij de centrale NVM computer, Digimakelaars.nl en Funda.nl, digitale brochures, 1 verkoopbord en/of biljet;
  • inschakeling van social media zoals Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Twitter en HelpMee/Moving Digital;
  • onbeperkt aanpassen van fotoplaatsingen, tekst en/of vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van digimakelaars.nl verkoopbevorderend werken
  • het beschikbaar stellen van een online verkoopdossier en Funda statistieken, het aanmaken van een verkopersaccount op Funda;
  • berichtenservice: het doorgeven via het klantendossier van iedere belangstelling voor het object, hetzij een vraag, een opmerking, een verstuurde brochure melding, of een bezichtigingsaanvraag inclusief de contactgegevens van de geïnteresseerde
  • Funda presentatiepakket incl. productie bestaande uit: plaatsing gefilmde video op Funda en Youtube, plaatsing 360 graden foto’s met hotspots op Funda, plaatsing interactieve 3D plattegrond op Funda, virtual tour op Funda mobiel en op Zien24.nl (plaatsing presentatiepakket voor de duur van 1 jaar. Verlenging volgens prijslijst Funda (per 1-1-2018 € 150,- incl. BTW per jaar)
  • 1 week actieve betaalde promotie op Facebook naar de juiste doelgroep qua locatie, leeftijd en interesse;
  • basisdeelname aan 2 NVM open huizendagen gedurende eerste jaar;
  • het beschikbaar stellen van een online klantendossier en statistieken,
  • helpdesk en juridische helpdesk: Het beschikbaar zijn voor advisering inzake verkooppresentaties, bezichtigingen, onderhandelingen en reguliere verkoopafhandeling;
  • het voeren van de onderhandelingen met de potentiële koper(s) totdat er overeenkomst is bereikt;
  • identificatie en risicoanalyse van de wederpartij zoals bedoeld in de WWFT
  • het opmaken en administratief afhandelen van één standaard NVM koopovereenkomst.a.4.Funda Promotie Perfect
  • bezoek en opname door een NVM makelaar;
  • opmeten gebruiksoppervlaktes volgens NEN 2580 via tekeningen en enkele controlemetingen in de woning
  • gesprek over de mogelijke vraagprijs voor het object;
  • statistisch overzicht gemeentelijke woningmarkt;
  • het beschikbaar stellen van marketingmiddelen en woningpromotie, zoals aanmelding bij de centrale NVM database, Digimakelaars.nl en Funda.nl, digitale brochures, 1 verkoopbord en/of biljet;
  • inschakeling van social media zoals Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Twitter en HelpMee/Moving Digital;
  • plaatsing fotovideo op Youtube;
  • aanpassen van fotoplaatsingen, tekst en/of vraagprijs € 25,- per actie
  • het beschikbaar stellen van een online klantendossier en Funda statistieken, het aanmaken van een verkopersaccount op Funda;
  • berichtenservice: het doorgeven via het klantendossier van iedere belangstelling voor het object, hetzij een vraag, een opmerking, een brochureaanvraag, of een bezichtigingsaanvraag inclusief de contactgegevens van de geïnteresseerde
  • optioneel: extra’s tegen bijbetaling volgens actuele prijslijst website
  • upgraden mogelijk naar Basispakket bemiddelingsopdracht met koopakteservice tegen bijbetaling van € 400,-

   a.5. Verkoop bij inschrijving
   (optioneel, alleen indien noodzakelijk en gewenst):
  • Indien er meerdere biedingen zijn binnen korte tijd kan verkoper kiezen om
  • Met iedere bieder op volgorde van binnenkomst te onderhandelen (koetsensysteem), inbegrepen bij de basis en all-in verkoopdiensten, of
  • De verkoop procedure te veranderen in “bij inschrijving”. In dat geval zal Digimakelaars.nl voor iedere geïnteresseerde een volledig informatiepakket samenstellen, de biedingen ontvangen tot aan de afgesproken einddatum en vervolgens de biedingen analyseren en de verkoper adviseren over het meest gerede bod. Inclusief de koopovereenkomst en afhandeling tot en met de notaris. Voor verkoop bij inschrijving wordt een extra vergoeding in rekening gebracht i.v.m. de extra werkzaamheden, de monitoring van het traject, het advies aan verkoper omtrent de biedingen en de prestatie m.b.t. een hogere verkoopprijs. Zie artikel I.2.a.5

   a.6. Verkopen met no-risk clausule (optioneel, alleen indien verkoper akkoord gaat met deze wens van koper.
   Indien verkocht wordt met de zogenaamde “no-risk”clausule, waarbij een koopovereenkomst tot stand komt onder de voorwaarde dat koper voor een fatale datum zijn eigen huis heeft verkocht, waarbij het huis van de verkoper volledig in de verkoop blijft voor het geval zich een “betere” koper aanbiedt, wordt de extra vergoeding in rekening gebracht. Dit is inclusief de eventuele nieuwe onderhandelingen met een andere koper en de daarvoor op te stellen koopovereenkomst. Zie artikel I.2.a.6b. AANKOOPDEELDIENSTEN voor kopers van woningen die niet bij Digimakelaars.nl in de verkoop staan.

   b.1. Bezichtiging en aankoopadvies:

  • Afspraak maken met verkopende makelaar voor bezichtiging;
  • Ter beschikking stellen online aankoopdossier;
  • Opvragen bij verkopende makelaar van relevante gegevens, zoals lijst van zaken, NVM vragenlijst bij verkoop van een woning, eigendomsbewijs en gegevens Vereniging van Eigenaren;
  • Opvragen privaat- en publiekrechtelijke bijzonderheden;
  • Bezichtiging;
  • Koopprijs- en 1e biedingsvoorstel.b.2. Onderhandelingen en begeleiding koopovereenkomst (alleen mogelijk als b.1. ook is afgenomen voor het betreffende aankoopobject):
  • Onderhandelingen met verkoper of verkopende makelaar;
  • Na overeenstemming (laten) opstellen koopovereenkomst met de juiste voorbehouden;
  • Controle koopovereenkomst;
  • Monitoring loop koopovereenkomst;
  • Informatiedesk voor vragen rondom de aankoop tot aan de overdrachtc.

   VERHUURDEELDIENSTENc.1.Pakket Verhuur Funda Perfect:

   • Vermelding op Funda, Pararius, Jaap
   • Hulp bij invullen huurovereenkomst
   • Raamposter
   • Onbeperkt kosteloos wijzigingen
   • Onbeperkt aantal foto’s
   • Helpdesk en juridische helpdesk
   • Berichtenservice
   • Fundastatistieken

   

  Verplichtingen van de verkoper/verhuurder

 1. Tenminste een opdrachtgever die, al dan niet met anderen, bevoegd is over het object te beschikken, is verplicht aanwezig bij de opname van het object door Digimakelaars.nl en is op dat moment gehouden tot het tekenen van de opdracht tot dienstverlening, alsmede de betalingsvolmacht. Voordat de opdracht tot bemiddeling bij verkoop definitief tot stand komt dienen alle beschikkingsbevoegden, wier handtekening t.z.t. ook vereist is voor de levering van het te verkopen object, volgens de regels van de WWFT te kunnen worden geïdentificeerd op door Digimakelaars.nl aan te geven wijze en eveneens de opdracht te ondertekenen.
 1. De opdrachtgever onthoudt zich gedurende de looptijd van de opdracht van activiteiten die Digimakelaars.nl bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van andere bedrijven dan Digimakelaars.nl en plaatst de woning niet op andere websites dan na overleg met en toestemming van Digimakelaars.nl. Indien opdrachtgever tevens andere bedrijven opdracht tot dienstverlening bij verkoop geeft, is Digimakelaars.nl gerechtigd de opdracht te beëindigen als genoemd in artikel I.5 zonder restitutie van het loon. De opdrachtgever brengt zonder voorafgaande toestemming van Digimakelaars.nl buiten Digimakelaars.nl om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
 1. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is derhalve verplicht (potentiële) kopers te informeren over de juridische status, c.q. bijzonderheden over eigendom, grenzen, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen; de kwaliteit, c.q. de (verborgen) gebreken van het aangeboden object. Opdrachtgever voor verkoop of promotie is verplicht om deel B van de Vragenlijst bij de verkoop van een woning via het online klantendossier volledig en naar waarheid in te vullen.
 1. Digimakelaars.nl is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden die voortvloeien uit zaken die onder de mededelingsplicht van de opdrachtgever vallen over het door hem te verkopen object.
 1. De opdrachtgever voor verkoop, verhuur of promotiek is verplicht Digimakelaars.nl onverwijld te informeren zodra met een wederpartij wilsovereenstemming is bereikt. Zolang door partijen geen schriftelijke koopovereenkomst is ondertekend zijn partijen niet gebonden. Digimakelaars.nl is niet aansprakelijk als wederpartij nalaat de koopovereenkomst te ondertekenen en de overeenkomst daardoor niet tot stand komt. Zolang de verkoop/verhuur van een object niet definitief is loopt de opdracht tot dienstverlening door volgens de voorwaarden van artikel

  I.5.Vraagprijsbepaling en geldigheidsduur van een vraagprijsadvies

 1. De vraagprijs wordt door de opdrachtgever en de makelaar van Digimakelaars.nl in overleg bepaald. Digimakelaars taxeert niet, maar adviseert een vraagprijs bij een mogelijke opbrengstwaarde. De markt kan sterk fluctueren, waardoor een bij opdracht gegeven advies alleen geldt voor de situatie op het moment van aangaan van de opdracht.

  Extra diensten

 1. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten voor extra diensten, die Digimakelaars.nl ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Zodra er sprake is van extra diensten zal Digimakelaars.nl opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en opdrachtgever om akkoord vragen. Na akkoord van opdrachtgever brengt Digimakelaars.nl deze kosten in rekening, incasseert ze via de bij opdracht gegeven machtiging en voert na geslaagde incasso de extra diensten uit. De betalingsverplichting is niet afhankelijk van de verkoop van de betreffende onroerende zaak.

  Advertentiewijzigingen

 1. Het wijzigen van de advertentie op internet, zoals wijzigen van de vraagprijs, foto’s, teksten en of kenmerken valt onder extra diensten als bedoeld in artikel II.14 bij het Promotiepakket Funda Perfect. Voor de andere pakketten geldt de fair use regeling, die inhoudt dat wijzigingen in de optiek van Digmakelaars.nl verkoop-/verhuurbevorderend moeten zijn om zonder kosten te kunnen worden doorgevoerd.

NVM Voorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

De afwijkingen van de Voorwaarden van Digimakelaars.nl t.o.v. de NVM Voorwaarden

 

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.

 

Digimakelaars.nl heeft eigen voorwaarden waarop de opdrachten tot dienstverlening zijn gestoeld. Ze wijken af van de NVM Voorwaarden waar dat is toegestaan omdat de dienstverlening van Digimakelaars door haar karakter van internetmakelaardij ook afwijkt van de dienstverlening van de meeste NVM makelaars. Digimakelaars levert deeldiensten en beschrijft deze duidelijk in haar opdracht tot dienstverlening en in haar eigen voorwaarden.

 

 

Artikel 1         Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die
  een particuliere klant verleent aan een makelaar in onroerende zaken.
  Digimakelaars: in Nederland, waaronder ook te verstaan beperkte rechten op onroerende zaken en overige vastgoedobjecten die passen binnen de dienstverlening van Digimakelaars.nl

 

Artikel 2         Wat betekenen bepaalde begrippen?

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Particuliere klant: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument).
 2. Makelaar: een bij de NVM aangesloten makelaar of taxateur dan wel het bedrijf van een bij de NVM aangesloten makelaar of taxateur. Een taxateur doet ander werk dan een makelaar. Een makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever. Een taxateur is juist onpartijdig. Zijn werk is het schatten van en schriftelijk rapporteren over de waarde van onroerende zaken. Omdat taxateurs zich ook aan deze voorwaarden moeten houden, wordt met ‘makelaar’ ook ‘taxateur’ bedoeld voor zover de aard van de bepalingen zich daar niet tegen verzet.
  Digimakelaars doet geen taxaties in de zin van de NRVT, doch alleen bepalingen en adviseringen van de verkoopwaarde of huurwaarde t.b.v. de promotie, verkoop of verhuur van een object.
 3. Loon: de vergoeding die de consument aan de makelaar betaalt voor zijn dienstverlening exclusief bijkomende kosten. Loon wordt in de praktijk vaak ‘courtage’ of ‘honorarium’ genoemd.
 4. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

 

 

Artikel 3         Hoe regelen de makelaar en u de opdracht?

 1. De makelaar legt de opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft hij aan dat deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
  Digimakelaars geeft ook aan dat de Digimakelaars Voorwaarden van kracht zijn.
 2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Geeft u de makelaar later opdracht om andere of aanvullende diensten uit te voeren? Dan bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden.
 3. Het loon en de kosten in de opdracht zijn inclusief BTW.
 4. Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen.
 5. U ontvangt deze algemene voorwaarden bij het aanbod van de makelaar.
  U ontvangt dus ook de Digimakelaars Voorwaarden

 

Artikel 4         Heeft u bedenktijd?

 1. In sommige gevallen heeft u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen waarin u van de opdracht af kunt zien. In de opdracht staat of u wel of geen bedenktijd heeft.
 2. Heeft u volgens de wet recht op bedenktijd en heeft de makelaar u daar niet over geïnformeerd? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal één jaar nadat u de opdracht gegeven heeft. Ontvangt u de informatie later alsnog? Dan krijgt u op dat moment alsnog een bedenktijd van veertien dagen.
  Digimakelaars kent geen gratis waardebepalingen of gratis bezoeken. Dit vloeit voort uit de scherpe tariefstelling. Digimakelaars komt pas op bezoek als u per mail heeft bevestigd te willen afzien van de bedenktijd. Ook in de opdracht tot dienstverlening zal Digimakelaars u laten tekenen voor het afzien van de bedenktijd, anders is Digimakelaars genoodzaakt tot het einde van de bedenktijd te wachten met het starten van de werkzaamheden m.b.t. de dienstverlening.
 3. Wilt u de opdracht binnen de bedenktijd ontbinden? Dan moet u dat binnen de bedenktijd schriftelijk aan de makelaar melden. U kunt daarvoor een door de makelaar verstrekt formulier gebruiken.
  Omdat u afziet van de bedenktijd kan er ook niet worden ontbonden op basis daarvan.

 

 

Artikel 5         Welke verplichtingen heeft de makelaar?

 1. De makelaar voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit. Hij behartigt hierbij uw belangen.
 2. De makelaar houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
  Digimakelaars geeft alle interesse voor brochures en bezichtigingen, alsmede vragen mbt het object nauwkeurig en snel aan u door via de berichtenservice in het online klantendossier.
 3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 4. De makelaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
 5. De makelaar mag niet voor de verkoper én koper van hetzelfde object optreden. De makelaar mag ook niet voor de huurder en de verhuurder van hetzelfde object optreden. In zo’n geval moet de makelaar zo snel mogelijk met zijn opdrachtgevers overleggen en één van de opdrachten opschorten of beëindigen (zie artikel 15).
 6. De makelaar mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.

 

 

Artikel 6         Welke verplichtingen heeft u?

 1. U geeft de makelaar alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
  Digimakelaars geeft in haar bevestigingsmail duidelijk aan welke zaken er allemaal nodig zijn om met de promotie en/of bemiddeling te beginnen. Zodra alle zaken binnen zijn kan het object binnen 24 uur online.
 2. Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van een andere makelaar.
 3. U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
 4. Als uw pand of perceel verkocht is en de koper een beroep doet op een
  ontbindende of opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst of op ontbinding
  binnen de wettelijke bedenktijd, moet u dit direct schriftelijk aan de makelaar melden.

 

Artikel 7         Welke werkzaamheden voert de makelaar uit?

 1. De makelaar voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht. De opdracht betreft ofwel bemiddeling ofwel taxeren ofwel het verrichten van andere dienstverlening.
  Digimakelaars taxeert niet. Het verrichten van andere dienstverlening behelst vooral het promoten van een te verkopen object op Funda en overige sites/social media zonder te bemiddelen.
 2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
  Dit gebeurt in de opdracht tot dienstverlening object- en subjectspecifiek en in de Digimakelaars Voorwaarden v.w.b. de algemene zaken die voor alle opdrachten gelden.
 3. Als sprake is van een opdracht tot bemiddeling, omvat de opdracht altijd de volgende werkzaamheden:
 • het beoordelen van de waarde van de onroerende zaak;
 • het geven van advies over (het voeren van) de onderhandelingen;
 • het voeren van onderhandelingen.
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen omvat de opdracht tot bemiddeling daarnaast ten minste de volgende werkzaamheden:
 • het uitvoeren van de benodigde promotionele activiteiten en het verzorgen van het benodigde promotiemateriaal;
  De promotionele activiteiten en het beschikbare promotiemateriaal staan uitvoerig vermeld in de Digimakelaars voorwaarden
 • Informatie verzamelen en opvragen over juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten betreffende de onroerende zaak en hierover zo nodig informeren;
 • het helpen bij het verkrijgen van een energielabel of energieprestatiecertificaat;

   Digimakelaars heeft een handleiding beschikbaar voor het aanvragen van het Energielabel

 • het verzorgen en begeleiden van bezichtigingen;

Verkoop-/, verhuur-/ en promotieopdrachtgevers van Digimakelaars doen zelf de bezichtigingen en de follow-up daarvan, daarop zijn de scherpe lage tarieven gebaseerd

 • advies geven over en het opstellen van de (koop- of huur)overeenkomst;

      Bij het pakket Verkoop Funda Basis hebben verkopers gekozen voor het zelf (laten) regelen van de koopovereenkomst. Als in dat geval de onderhandelingen door

          Digimakelaars.nl zijn gedaan zal Digimakelaars.nl ervoor zorgen dat alle specificaties kloppen

 • het begeleiden bij de afwikkeling van de (ver)koop en (ver)huur.
  Alleen als Digimakelaars ook de koop- of huurovereenkomst heeft verzorgd

 

Artikel 8         Welke bijzondere regels gelden bij een taxatie?

 1. Een taxatie van een onroerende zaak is het schatten van de marktwaarde en het in een gangbaar modelrapport vastleggen van die waarde. U kunt een taxatie bijvoorbeeld nodig hebben voor het aanvragen van een hypotheek.
 2. Een taxatie wordt door een geregistreerde taxateur in persoon Aan een taxatierapport moet in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen ontleend kunnen worden. Een taxatie is dus wezenlijk anders dan een door een makelaar afgegeven waardebepaling zoals bedoeld in artikel 7.
 1. Het taxatierapport bevat het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Het taxatierapport is niet bedoeld om gebruikt te worden voor andere doeleinden.
 2. Als bij een opdracht meerdere taxateurs zijn betrokken, dan maken zij gezamenlijk een taxatierapport. Als zij het niet eens worden over de inhoud van het taxatierapport, dan treden zij met u in overleg. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen zij een extra taxateur inschakelen om tot een taxatierapport te komen of brengen zij een taxatierapport uit waarin zij hun eigen bevindingen weergeven.
 3. Indien meerdere taxateurs de opdracht hebben uitgevoerd, ontvangt u van ieder van hen een rekening voor hun loon en kosten, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt.

Taxeren is bij Digimakelaars niet aan de orde. Wel wordt door Digimakelaars een oordeel over de waarde gegeven t.b.v. de promotie, verkoop of verhuur van een object.

 

Artikel 9         Wanneer heeft de makelaar de opdracht vervuld?

 1. Tenzij u iets anders heeft afgesproken geldt het volgende:
 • De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de afgesproken prestatie is geleverd.
 • Bij een opdracht tot bemiddeling is de opdracht vervuld als de koop- of huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend. De makelaar moet u dan nog wel bij de afwikkeling begeleiden.

Digimakelaars begeleidt alleen bij de afwikkeling als Digimakelaars ook de koop- of huurovereenkomst heeft opgesteld.

 • Een opdracht tot bemiddeling is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten. Als u als koper of als huurder opdracht heeft gegeven en u iets koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft, dan is de opdracht niet vervuld.
 1. Bij koop- of huurovereenkomsten waarin opschortende of ontbindende voorwaarden staan (de wettelijke bedenktijd daaronder begrepen), is de opdracht pas vervuld als de opschortende voorwaarden zijn vervuld en partijen geen beroep meer kunnen doen op een ontbindende voorwaarde.
  Digimakelaars hanteert scherpe tarieven die gebaseerd zijn op goed doorlopende transacties. In een enkel geval worden extra kosten in rekening gebracht. Dit is van toepassing bij: 1. Verkoop bij inschrijving (reden: administratie, extra overleg en prestatie), 2. Verkopen met no-risk clausule (reden: verkoop loopt door, extra onderhandelingen en extra koopovereenkomst), 3. Als verkoper zich terugtrekt nadat overeenstemming is bereikt en de koopovereenkomst is opgemaakt en naar partijen gemaild (reden: verkoop opnieuw actief, extra administratie, nieuwe onderhandelingen en koopovereenkomst) en 4. Als koper ontbindt na verloop van de wettelijke bedenktijd (reden: verkoop opnieuw actief, nieuwe onderhandelingen en extra koopovereenkomst)

 

 

Artikel 10        Hoe wordt het loon berekend?

 1. U spreekt met de makelaar vooraf af hoe het loon wordt berekend. Gaat het bijvoorbeeld om een percentage van de koopsom, een vast totaalbedrag of om uurloon? Dit legt u vast in de opdracht.
  Digimakelaars rekent zowel bij promotie, verkoop of verhuur eenmalige vaste bedragen inclusief BTW
 2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
 3. Voor meer bijzondere gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan:

Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.

Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW.

Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.

 1. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan: het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). U betaalt het loon dan over een bedrag van 12 x de maandhuur. Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon. Dit geldt tenzij u iets anders heeft afgesproken.
  De koopsom of huursom is voor het loon van Digimakelaars alleen relevant als er via inschrijving boven de vraagprijs wordt verkocht of verhuurd.
 2. Het loon voor een taxatie mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de getaxeerde (markt)waarde.
  Digimakelaars taxeert niet.

 

Artikel 11       Welke kosten brengt de makelaar in rekening?

Naast loon kan de makelaar ook kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor advertenties. Hij brengt die kosten alleen in rekening als u hiermee vooraf heeft ingestemd. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

 

Artikel 12       Wanneer heeft de makelaar recht op het loon en gemaakte kosten?

 1. Tenzij anders afgesproken:
  1. heeft de makelaar pas recht op loon als de opdracht is vervuld. De kosten betaalt u nadat ze door de makelaar zijn gemaakt.
  2. betaalt u bij een bemiddelingsopdracht voor verkoop of koop het loon pas tijdens de eigendomsoverdracht bij de notaris.
  3. hoeft u geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.

  Digimakelaars rekent veel lagere tarieven dan een standaard makelaar. Daarom hanteert Digimakelaars een ander facturerings- en betalingsregeling. Bij Digimakelaars volgt de factuur direct nadat de opdracht is gegeven en wordt de   betaling binnen 8 dagen daarna automatisch afgeschreven via door opdrachtgever verstrekte volmacht. Betaling achteraf is deels mogelijk, maar dit brengt extra kosten met zich mee. Betaling achteraf dient bij opdracht apart te worden besproken en vastgelegd.

 1. Voordat u moet betalen stuurt de makelaar u een gespecificeerde factuur met een redelijke betalingstermijn.
 2. Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.

 

 

Artikel 13       Wat doet de makelaar als u niet op tijd betaalt?

 1. Als u niet op tijd betaalt, stuurt de makelaar een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen twee weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
 2. Betaalt u niet binnen deze twee weken? Dan bent u in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 3. Na de genoemde twee weken mag de makelaar het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incassokosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist. Er zijn wel wettelijke grenzen aan de hoogte van deze kosten.

 

 

 

Artikel 14       Kunt u de opdracht intrekken?

 1. U mag de opdracht altijd intrekken, bij voorkeur schriftelijk. Hierbij geldt geen opzegtermijn.
 2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht ook alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
 3. De makelaar heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt. De makelaar heeft geen recht op een deel van het loon, tenzij in de opdracht iets anders is afgesproken of dat voortvloeit uit artikel 19.
  Als gevolg van de scherpe lage tarieven van Digimakelaars wordt bij intrekking niets terugbetaald, tenzij de intrekking rechtmatig is op basis van de Digimakelaars Servicebelofte.
 4. U bent niet verplicht om eventuele schade te vergoeden die de makelaar door de intrekking lijdt.

 

 

Artikel 15       Kan de makelaar de opdracht teruggeven?

 1. De makelaar kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval:
 • Wanneer een makelaar anders voor zowel koper als verkoper (of voor zowel huurder als verhuurder) zou werken (zie artikel 5 lid 5); of
 • Een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u.

De makelaar geeft schriftelijk aan als hij de opdracht teruggeeft.

 1. U hoeft de makelaar geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Dat kan anders zijn als artikel 19 van toepassing is. Gemaakte kosten (voor zover afgesproken) moet u wel betalen, tenzij dit onredelijk is.
  Als Digimakelaars de opdracht teruggeeft krijgt u uw geld ook terug, daar hebben we geen enkele discussie over.

 

Artikel 16       Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?

Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is

getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden (inclusief de wettelijke bedenktijd)

zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de

koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur)

bewoning van de verhuurde woning. In zo’n geval heeft de makelaar recht op het

afgesproken loon, tenzij u aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt.
Dit komt uitgebreid aan de orde in artikel I.5 en II.8 van de Digimakelaars Voorwaarden

 

 

Artikel 17       Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?

In sommige gevallen wordt een woning (of ander object) toebedeeld aan een van de
eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de bemiddelingsopdracht tot verkoop nog loopt.
De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van de makelaar
afhankelijk is van de verkoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van de
waarde van de toebedeling. Als bijvoorbeeld bij een echtscheiding (beide partners bezitten
50% van het huis) een van de partners zijn of haar deel aan de ander toebedeelt, wordt de
vergoeding berekend over 50% van de waarde van het huis. Dit principe geldt ook als de
eigenaar een deel van het huis aan een derde schenkt. De makelaar en u kunnen andere afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij toedeling.
Bij Digimakelaars is het loon niet afhankelijk van de verkoop van een woning.

 

 

Artikel 18       Wat gebeurt er als u overlijdt?

 1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven.
 2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
 3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 14 lid 3 en lid 4 van toepassing.

 

 

Artikel 19 Kan het zijn dat u na beëindiging van de opdracht de makelaar toch nog loon moet betalen?

 1. Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt, geldt het volgende. U moet de makelaar loon betalen als hij bewijst dat die overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u heeft gehandeld in strijd met artikel 6 lid 2. De makelaar heeft dan recht op het overeengekomen loon of een redelijk deel daarvan, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt.
  Het loon bij Digimakelaars is niet afhankelijk van de verkoop dus er volgen ook geen naheffingen tenzij gefactureerde bedragen bij beëindiging nog niet zijn betaald.

 

 

Artikel 20       Wat gebeurt er als u een geschil met uw makelaar heeft?

 1. Als u een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht schriftelijk bij de makelaar.
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Makelaardij (zie degeschillencommissie.nl). U heeft hier 12 maanden de gelegenheid voor (vanaf het moment waarop u de klacht bij de makelaar heeft ingediend). Gaat het om een geschil over aansprakelijkheid bij schade? Dan is de geschillencommissie slechts bevoegd bij schades tot 10.000,- euro.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar heeft ingediend.
 4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de makelaar aan deze keuze gebonden.
 5. U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen in plaats van aan de geschillencommissie. Maar in dat geval kunt u geen beroep doen op de branchegarantie (zie artikel 21).
 6. Als de makelaar een geschil wil voorleggen, geeft hij u de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter. Maakt u binnen vijf weken geen keuze? Dan mag de makelaar het geschil aan de rechter voorleggen.
 7. Voor de behandeling door de Geschillencommissie geldt het Reglement Geschillencommissie Makelaardij.
 8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 21       Wat houdt de branchegarantie in?

 1. De NVM staat tegenover u borg voor de nakoming van het bindend advies van de geschillencommissie tot maximaal 10.000 euro,-. Gaat het om een hoger bedrag? Dan heeft de NVM voor het meerdere een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de makelaar dit advies nakomt. Dit geldt niet als dit bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter wordt voorgelegd, waarbij deze dit advies onverbindend verklaart en waarbij geen beroep tegen deze beslissing meer mogelijk is.
 2. Situaties van surséance van betaling en faillissement zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet ter zitting is behandeld. Situaties van bedrijfsbeëindiging zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten tenzij het geschil op dat moment al aanhangig is gemaakt.
 3. U kunt schriftelijk een beroep doen op de branchegarantie als gebleken is dat de makelaar het bindend advies van de Geschillencommissie niet nakomt en dit advies ook niet binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
 4. De NVM betaalt u het bedrag binnen één kalendermaand na ontvangst van het beroep op de branchegarantie. U moet dan wel uw vordering op de makelaar aan de NVM hebben overgedragen.

 

 

Artikel 22       Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?

Als u afwijkende afspraken met de makelaar maakt, moet de makelaar die schriftelijk vastleggen.

Digimakelaars legt alle afspraken altijd duidelijk vast.